Liikumistervise innovatsiooni klaster

Elujooks on Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST liige.

Klaster:

  • on Eesti Spordimeditsiini klastri jätkuklaster laiendatud koosseisu, strateegiliste eesmärkide ja tegevustega.
  • on valdkonnaülene organisatsioon, mis on enda alla koondanud partnereid erinevatest valdkondadest, kes on otseselt või kaudselt seotud inimese elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise.
  • ühendab liikmeid (konsortsiumipõhised ehk klastrisisesed) ja välised koostööpartnerid, kes pakuvad tooteid ja teenuseid ja/või viivad läbi tegevusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise ja sellega seotud valdkondade (tervishoid, sh biotehnoloogia meditsiinis, IKT ja e-tervis, sport, turism jm) innovaatilise tegevuse soodustamise ja arendamise.
  • koondab partnereid ja tegutseb järgmistes valdkondades: meditsiiniteenused, biotehnoloogia, e-tervis ja valdkonna infotehnoloogia ja kommunikatsioon. Tervikliku väärtusahela toimimiseks on kaasatud tugivaldkonnad – tugiteenuste, seadmete/tarvikute pakkujad, haridus-, teadus- ja arendusasutused, TAKid ja kompetentsikeskused, kohalikud omavalitused ja riigiasutused ning valdkonna kõik erialaliidud ja katusorganisatsioonid.

SportEST

Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 1.11.2015-30.10.2018.

estonia.ee

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne